Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

0
26

Theo Thanh tra Chính phủ, ngày 23/8/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về phần mềm Điều hành tác nghiệp, Cổng Thông tin Điện tử Thanh tra Chính phủ, tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” và Kiến trúc Chính phủ điện tử cơ quan Thanh tra Chính phủ.

​Theo đó, trên cơ sở ý kiến của đại diện các đơn vị dự họp, Trung tâm Thông tin và Văn phòng thống nhất trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyêt cho phép cài đặt và sử dụng phần mềm phiên bản 1.0 của Tập đoàn Viettel để tiếp tục duy trì việc kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin lập khái toán xây dựng mới phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp nhằm khắc phục các tồn tại đã dược chỉ ra, bổ sung những chức năng thiết thực phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Về Cổng Thông tin điện tử, Vụ Kế hoạch đề nghị Trung tâm Thông tin thực hiện theo trình tự thủ tục đầu tư tại Luật Đầu tư công về việc xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp và Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra Chính phủ năm 2017.

Về Kiến trúc Chính phủ điện tử, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Phiên bản 1.0 (phiên bản tạm thời) do TTTT xây dựng đề đáp ứng yêu cầu tiến độ thời gian ban hành theo quy đinh. Khi Thanh tra Chính phủ bố trí được nguồn kinh phí để thuê tư vấn xây dựng, sẽ chỉnh sửa, bổ sung xây dựng Phiên bản 2.0 và xin ý kiến thẩm định của Cục Tin học hóa- Bộ TT&TT theo quy định.

Thanh tra Chính phủ họp về triển khai một số dự án ứng dụng CNTT. Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” cho thấy, đến tháng 8/2017, Nhà thầu liên doanh SAVIS-HPT đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ về quy trình nghiệp vụ và cây phân quyền của hệ thống phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, mặt khác, Trung tâm Thông tin đã phối hợp với nhà thầu thi công để lập các phương án nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn theo ý kiến đóng góp của các đơn vị. Ngoài ra, Trung tâm Thông tin đã thường xuyên đôn đốc nhà thầu phối hợp với tỉnh Bắc Giang, TP Cần Thơ… để triển khai thí điểm theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Đến nay, Trung tâm Thông tin đang chuẩn bị hoàn thiện kiểm toán dự án và triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán của dự án và đưa dự án đi vào vận hành, hoạt động chính thức trong Quý IV/2017.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu trong tháng 10/2017, Trung tâm Thông tin lên chương trình, kế hoạch, lập báo cáo công bố triển khai hệ thống Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trong cả nước. Về phần mềm Hệ Điều hành tác nghiệp, Cổng Thông tin điện tử, Vụ Kế hoạch hướng dẫn Trung tâm Thông tin chủ trì xây dựng dự án theo đúng quy trình, thủ tục; giao Văn phòng là đơn vị trực tiếp làm việc với Trung tâm Thông tin về việc chạy thí điểm, sử dụng, vận hành phần mềm. Về Kiến trúc Chính phủ điện tử, giao Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin trao đổi Cục Tin học, Bộ TT&TT về quy trình, thời gian triển khai, Vụ Kế hoạch cân đối vốn và hướng dẫn Trung tâm Thông tin làm các thủ tục theo quy định.

Nguồn: itcnews.vn