Nhà nước độc quyền dịch vụ công ích thông tin duyên hải

0
46

Nhà nước độc quyền dịch vụ công ích thông tin duyên hải

Dịch vụ công ích thông tin duyên hải gồm quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải. Ảnh Internet.

Theo đó, 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại gồm: phát hành tem bưu chính Việt Nam; quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng; cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm.

Ngoài ra còn có dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải); bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn); dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng)…

Nghị định 94/2017 cũng nêu rõ thực hiện độc quyền nhà nước với hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích, quốc phòng, an ninh; vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất vàng miếng; phát hành xổ số kiến thiết; in, đúc tiền…

Theo Nghị định 94, chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

Cơ quan nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.

Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2017.

Nguồn : congnghe.vn