Hội viên Hội doanh nhân TP Mỹ Tho thăm cô chú ở trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang