Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính

0
17

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định 3199 ngày 10-10-2019 của UBND tỉnh Tiền Giang, với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: Tổ Tiếp nhận và trả kết quả; Tổ Hành chính – Tổng hợp – Kỹ thuật và Tổ Giám sát.

Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ cung cấp thông tin tuyên truyền, công khai, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, tình hình xử lý, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Nhiệm vụ Trung tâm là công khai đầy đủ, kịp thời danh mục TTHC theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và Nghị định 61/2018 của Chính phủ; hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định; tiếp nhận, xử lý; phối hợp xử lý hoặc báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC theo một trong những cách sau:

  •  Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm.
  •  Nộp trực tuyến tại địa chỉ Cổng dịch vụ công.
  •  Thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.

* HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lấy số thứ tự tại máy bắt số tự động, ngồi ghế chờ nghe gọi đến lượt để tới quầy nộp hồ sơ.

Bước 2: Công chức, viên chức tại các quầy hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận, tổ chức, cá nhân nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả. Trên Giấy tiếp nhậnMã hồ sơ, Mã vạch giúp cho việc tra cứu tình trạng giải quyết TTHC.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết, tổ chức, cá nhân nhận Giấy tiếp nhận hồ sơHẹn trả kết quả hoặc Giấy từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm; nộp phí, lệ phí đối với các TTHC có tính phí.

* HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRA CỨU TÌNH TRẠNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Cách 1: Tổ chức, cá nhân quét Mã vạch có trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả tại máy tra cứu đặt tại Trung tâm.

Cách 2: Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang dịch vụ công

http://dichvucong.tiengiang.gov.vn => Chọn mục Tra cứu hồ sơ => Nhập mã hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ => chọn Tìm kiếm

 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Truy cập vào trang dịch vụ công http://dichvucong.tiengiang.gov.vn => Chọn Nộp Hồ sơ trực tuyến.

2. Chọn Cơ quan, Lĩnh vực cần nộp hồ sơ => Chọn Tìm kiếm.

3. Chọn vào nút “Chọn“tại thủ tục cần nộp hồ sơ (Có thể chọn nút “Chi tiết” => Chọn Thành phần hồ sơ để tải về các Biểu mẫu).

4. Nhập các thông tin cần thiết, chọn các Biểu mẫu nộp kèm => Chọn Đồng ýtiếp tục.

5. Chọn Hình thức nhận kết quả =>Đồng ý và tiếp tục.

6. Nhập Mã xác nhận => Chọn Nộp hồ sơ để hoàn tất.

* HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG SAU KHI NHẬN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

Cách 1: Đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua màn hình cảm ứng đặt tại các quầy giao dịch.

Cách 2: Truy cập vào trang dịch vụ công http://dichvucong.tiengiang.gov.vn =>Chọn mục Đánh Giá để Đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ

HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

STT

Quầy làm việc

Tên sở, ngành

1

Quầy số 1

Công an tỉnh

2

Quầy số 2

Bảo hiểm xã hội tỉnh

3

Quầy số 3

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

4

Quầy số 4

Sở Xây dựng

5

Quầy số 5

Sở Giao thông vận tải

6

Quầy số 6

Sở Tài nguyên và Môi trường

7

Quầy số 7

Sở Nội vụ

8

Quầy số 8

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

9

Quầy số 9

Sở Y tế

10

Quầy số 10

Sở Thông tin và Truyền thông

11

Quầy số 11

– Sở Tài chính

– Sở Khoa học và Công nghệ

– Sở Giáo dục và Đào tạo

– Sở Ngoại vụ

12

Quầy số 12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

Quầy số 13

Sở Công thương

14

Quầy số 14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15

Quầy số 15

Sở Lao động  – Thương binh và Xã hội

16

Quầy số 16

Sở Tư pháp

17

Quầy số 17

Phòng trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp)

NHÓM PVKT

Theo: baoapbac.vn