Những ai không có quyền thành lập doanh nghiệp?

Theo quy định tại điều 18, Luật doanh nghiệp 2014, những cá nhân không có quyền thành lập doanh nghiệp gồm: người chưa thành niên, người bị hạn chế chức năng hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Những ai không có quyền thành lập doanh nghiệp?

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rằng tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ những trường hợp được quy định tại điều 18 như sau:

Những ai không có quyền thành lập doanh nghiệp?
Những ai không có quyền thành lập doanh nghiệp?
Những ai không có quyền thành lập doanh nghiệp?

Ngoài ra, trong trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khoản 3, Điều 18 còn quy định thêm rằng tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ những trường hợp sau đây:

Những ai không có quyền thành lập doanh nghiệp?

Việc thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình trong các trường hợp trên là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây:

  • Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người trong cơ quan hoặc đơn vị của mình;
  • Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
  • Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

Theo ezlawblog.com

Xem thêm: Khác nhau giữa Khởi nghiệp – startup – lập nghiệp – kinh doanh nhỏ thế nào?