Thư mời dự tập huấn về “Nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp”

Thực hiện Nghi quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng Doanh Nghiệp.

0
88

Thực hiện Nghi quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng Doanh Nghiệp.

Hiệp hội doanh nghiệp doanh nghiệp Tỉnh phối hợp văn phòng Đại diện VCCI tại Tiền Giang tổ chức mở tập huấn về “Nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp”