Tạo động lực cho phát triển công nghiệp, thương mại

Đó là một trong những mục đích của chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Công thương Tiền Giang và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Liên hiệp hội) tỉnh giai đoạn 2017-2021 vào chiều 6-10.

0
44

Đó là một trong những mục đích của chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Công thương Tiền Giang và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Liên hiệp hội) tỉnh giai đoạn 2017-2021 vào chiều 6-10.

Dự lễ ký kết có ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Công thương; về phía Liên hiệp hội có ông Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng lãnh đạo các phòng, ban của 2 đơn vị.

Theo đó, Sở Công thương và Liên hiệp hội sẽ phối hợp tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về lĩnh vực công thương. Phối hợp phổ biến ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vào đời sống xã hội; vận động tri thức phát huy trí tuệ đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Phối hợp thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Lễ ký kết nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.
Lễ ký kết nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

MINH THÀNH