Tiền Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài

0
24

Sáng ngày 31-8, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành ký kết thỏa thuận cơ chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18-4-2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gọi tắt là theo cơ chế “một cửa liên thông”.

Mục tiêu của việc ký kết thỏa thuận cơ chế phối hợp là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp; đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút được nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang ký kết thỏa thuận cơ chế hợp tác
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang ký kết thỏa thuận cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài

Theo đó, việc ký kết thỏa thuận sẽ tuân thủ theo các nguyên tắc phối hợp như: Tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT; phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phối hợp của hai cơ quan và các phòng chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư nước ngoài; không làm phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhà đầu tư; tổng thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa liên thông” không vượt quá tổng thời gian giải quyết riêng lẻ từng loại hồ sơ đã công bố tại Bộ thủ tục hành chính về đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Bộ thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhà đầu tư có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông được quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hoặc thực hiện từng thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Biên bản ký kết thỏa thuận cơ chế phối hợp cũng đã nêu rõ thời hạn giải quyết hồ sơ. Trong đó, hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 6 và Điều 9 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT, với tổng thời gian giải quyết đối với hồ sơ hợp lệ tối đa 14 ngày làm việc và tổng thời gian giải quyết đối với hồ sơ không hợp lệ (yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ) trong vòng 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đối với hồ sơ điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT, với tổng thời gian giải quyết đối với hồ sơ hợp lệ là tối đa 12 ngày làm việc và tổng thời gian giải quyết đối với hồ sơ không hợp lệ (yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ) trong vòng 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

HỮU NGHỊ

Nguồn: baoapbac.vn